Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Teren Copil Anca


       

 

        ROMANIA                                                                  

    JUDETUL TIMIS                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                            

                    ŞANDRA

 HOTARARE

 

privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400517 nr. Cadastral 400517, in suprafata de 500 mp.  doamnei Copil Anca Luminita

 pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

 

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Vazand referatul dl. Paul Nicu, primarul comunei Şandra, prin care propune atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400517  nr. Cadastral 400517, in suprafata de 500 mp.  doamnei Copil Anca Luminita  pentru construirea unei locuinte;

Potrivit si raportului comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 intocmit in urma depunerii cererii si a documentelor necesare;

            In conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, precum si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Sandra nr. 1 din 15.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Sandra precum si Hotararea Consiliului local Sandra nr. 39 din 28.10.2009 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-Locuinţe si functiuni complementare, Parcele pentru tineri, Parcela Cad. 400013( Ps 93/1)-extravilanul localitătii Şandra;

În temeiul prevederilor  Legii nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr.  400517 nr. Cadastral 400517  Sandra, in suprafata de 500 mp.  doamnei Copil Anca Luminita si sotului Copil Ovidiu  pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

Art. 2. – Parcela care se atribuie in folosinta gratuita este cuprinsa in C.F. nr. 400517    si face parte din domeniul privat al comunei Sandra.

Art. 3. – Realizarea locuintelor se va face cu respectarea prevederilor  Planului Urbanistic Zonal-Locuinţe si functiuni complementare, Parcele pentru tineri, Parcela Cad. 400013( Ps 93/1)-extravilanul localitătii Şandra.

Art. 4. –Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa construirea locuintei in termen de 1 an de zile de la data atribuirii terenului si finalizarea acesteia in termen de 2 ani de la data inceperii, in caz contrar, prin hotarare de consiliu, se va retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

Art. 5. – Punerea in aplicare a prezentei hotarari de consiliu se face de catre primar  in terment de  15 zile de la adoptarea hotararii, pe baza de proces verbal.

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunica :

-        Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Şandra;

-        O.C.P.I. Timis;

           -     Doamnei Copil Anca Luminita .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

    NR. 10 DIN 30.03.2011