Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Concesionare Coroama

Concesionare Coroama


 

 

    ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                      ŞANDRA

 

                                                        HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 97,60 mp domnului Coroama Ioan Trandafir.   

 

 

          Consiliul local Şandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul d-lui Paul Nicu, primarul comunei Şandra, prin care propune emiterea unei hotărâri privind acordarea in concesiune, a suprafetei de teren de 97,60 din totalul de 3165 mp. potrivit extrasului de carte funciara nr. 1299 Sandra, nr, cadastral 254-255/a  teren pe care este construita cladirea P+1E de catre domnul Coroama Ioan pe perioada de existenta a constructiei dar nu mai mult de 49 de ani;

Potrivit art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările ulterioare; 

        Având în vedere cererea d-lui Coroama Ioan Trandafir prin care solicită  concesionarea suprafetei de teren pe care esre edificata constructia proprietate personală;

        Vazand si Hotararea consiliului local sandra nr. 52/19.12.2006 prin care s-a aprobat concesionarea unei suprafete de 600 mp. In vederea realizarii unei constructii;

          In conformitate cu prevederile art. 15 a Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locală, republicată, cu modificările ulterioare:

 

HOTARASTE:

 

 Art.1. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica,  a suprafetei de teren de 97,60 mp. din totalul de 3165 mp, teren înscris în CF nr. 1299 – Şandra nr. cadastral  254-255/a,  d-lui  Coroama Ioan Trandafir,   domiciliat în localitatea Şandra, nr. 427, teren aflat in proprietatea Statului Roman, pe care este construita cladirea de locuit P+1E.

 

 

 Art.2. De la data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local sandra nr. 52/19.12.2006.

 

           Art.3. Se aproba incheierea unui contract de concesiune pe perioada de existenta a constructiei dar nu mai mult de 49 de ani.

           Din momentul incheierii acestuia, concesionarul are obligatia de a achita redeventa aferenta stabilita anul prin hotarare a consiliului local.

 

Art.4. Cu incheierea contractului de concesiune, se imputerniceste doamna Mistreanu Cristina Carmen, secretarul comunei Şandra.

 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica:

          -Institutiei Prefectului - Judetului Timis - Directia de Control a Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ;

          -Domnului Primar;

-Compartimentului financiar-contabil;

          -Domnului Coroama Ioan Trandafir;

-Prin afisaj, atentiei publice.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 12 DIN 30.03.2011