Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Concesionare Galamba

Concesionare Galamba


 

 

    ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                      ŞANDRA

 

                                                     HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 1000 mp. din terenul înscris în CF nr. 400266 si CF nr. 400265 doamnei Galamba Daniela Maria

 in vederea finalizarii constructiei de la nr. 414 Sandra.  

 

          Consiliul local Şandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul d-lui Paul Nicu, primarul comunei Şandra, prin care propune emiterea unei hotărâri privind acordarea in concesiune, in vederea finalizarii constructiei incepute, a  unei suprafete de 1000 mp. din terenul inscris in CF nr. 400266 – Şandra nr. cadastral  266-267/3 in suprafata de 1439 mp.   şi  CF 400265, nr. cadastral  266-267/1  în suprafaţă 58 mp.,  doamnei Galamba Daniela Maria;

Potrivit art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată,  cu modificările ulterioare;

        Având în vedere cererea d-nei Galamba Daniela Maria prin care solicită concesionarea terenului de la nr. 414 Sandra in vederea finalizarii construtiei incepute;

          In conformitate cu prevederile art. 15 lit. c ale Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locală, republicată, cu modificările ulterioare:

 

HOTARASTE:

 

               Art.1.  Se aproba concesionarea, fara licitatie publica,  a unei suprafete de 1000 mp. din terenul  inscris in CF nr. 400266 – Şandra nr. cadastral  266-267/3 in suprafata de 1439 mp.   şi  CF 400265, nr. cadastral  266-267/1  în suprafaţă 58 mp.,  doamnei Galamba Daniela Maria si sotului Galamba Ioan.

               Art.2. Se aproba inchirierea suprafetei de teren de 497 mp., teren de depaseste  suprafata de 1000 mp. concesionata, evidentiat in CF nr. 400266 – Şandra nr. cadastral  266-267/3    şi  CF 400265, nr. cadastral  266-267/1.

 

    Art.3. Se aproba unificarea  CF nr. 400266 – Şandra nr. cadastral  266-267/3 in suprafata de 1439 mp.   şi  CF 400265, nr. cadastral  266-267/1in vederea creearii unei singure carti funciare.

 

            Art.4. Se aproba incheierea unui contract de concesiune pe o perioada de doi ani.

           Din momentul incheierii acestuia, concesionarul are obligatia de a achita redeventa aferenta si obligativitatea ca in interiorul acestui termen sa finalizeze si intabuleze constructia in Cartea Funciara.

 

Art.5. Cu incheierea contractului de concesiune si inchiriere, se imputerniceste doamna Mistreanu Cristina Carmen, secretarul comunei Şandra.

 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:

          -Institutiei Prefectului - Judetului Timis - Directia de Control a Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ;

          -Domnului Primar;

-Compartimentului financiar-contabil;

          -Doamnei Galamba Daniela Maria ;

-Prin afisaj, atentiei publice.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

    NR. 13 DIN 30.03.2011