Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ADID ECO7 deseuri


 

 

   ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

      HOTARARE  

privind asocierea Comunei Sandra, jud. Timiş cu comunele Satchinez, Biled, Ortisoara, Becicherecul Mic, Dudestii Noi, Variaş din judeţul Timiş pentru înfiinţarea

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7

 

Consiliul local al comunei Sandra, judeţ Timis ,

            Având în vedere referatul primarului comunei Sandra, d-nul Paul Nicu prin care propune consiliului local Sandra adoptarea proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Sandra cu comunele Satchinez, Orţişoara, Becicherecu Mic, Dudeştii Noi, Variaş şi Biled pentru înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri ECO 7(ADID ECO 7).

            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, Ordonanţei de Urgenţă nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 246/2005,  şi

Hotărârii Guvernului nr.855 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, In temeiul prevederilor art.14,  36 alin.  4 lit. f),  alin. 6 nr. 14, alin. 7 lit. a), art. 45  si a art. 115 alin 1, lit. b)  din  Legea  nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă asocierea Comunei Sandra, Jud. Timiş,  prin Consiliul Local al Comunei Sandra cu comunele Satchinez, Biled, Ortisoara, Becicherecul Mic, Dudestii Noi, Variaş din judeţul Timiş pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7 (ADID ECO7), persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Art. 2. - Se aprobă Actul constitutiv-cadru  şi Statutul-cadru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7 (ADID ECO7), prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă participarea comunei Sandra, prin Consiliul Local Sandra, la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri ECO 7(ADID ECO 7) cu o contribuţie în numerar în cuantum de 200 lei (RON).

Art.4.-Se aprobă cotizaţia anuală în cuantum de 200 lei, ca sursă de venit a asociaţiei, acordată din bugetul local al comunei Sandra.

Art. 5. - Se împuterniceşte Dl.Paul Nicu, primarul Comunei Sandra, jud. Timiş, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7 (ADID ECO7).

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :

-Instituţiei Prefectului  Judetul Timis ;

                                    -Primarului Comunei ;

                                    -Comunelor Satchinez, Biled, Ortisoara, Becicherecul Mic, Dudestii Noi, Varias           

                                    -Compartiment financiar contabil

                                    -Cetatenilor prin afisare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

               NR. 15 DIN 30.03.2011