Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Compartiment transport

Compartiment transport


 

 

    ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

       HOTARARE  

privind aprobarea înfiinţării Compartimentului de Autorizare pentru Transportul Local în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sandra

 

Consiliul Local al Comunei Sandra, judetul Timis;

Avand  in  vedere  referatul d-lui Paul Nicu, primarul comunei Şandra, prin care propune adoptarea unei  hotărâri privind necesitatea infiintarii unui compartiment de transport local in subordinea primăriei comunei Sandra;

Vazand si adresa Consiliului Judetean Timis nr. 999/22.03.2011 cu privire la infiintarea compartimentului de transport local;

Potrivit prevederilor art. 1 alin.1, 2 şi 6 lit.a, art.16 alin.1 lit.j din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007;

Vazand dispoziţiile art.3 alin.2 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, nr.353/2007;

In conformitate cu prevederile Regulamentului –cadru de autorizare a autorităţilor  de autorizare pentru serviciile de transport public local aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.206/ 29.10.2007 şi ale Regulamentului –cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.207/ 29.10.2007;

                        Ţinând cont de adresa Consiliului Judetean Timis cu privire la necesitatea înfiinţării prin hotărâre a unui compartiment sau serviciu specializat de transport local în subordinea primăriei comunei, care să reprezinte autoritatea de autorizare pentru serviciul de transport public local si desemnarea unei persoane care să îndeplinească atributiile coordonatorului de transport, 

            În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1 Se aprobă înfiinţarea Compartimentului de Autorizare pentru Transportul local în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sandra.

            Art.2 (1) Compartimentul de Autorizare pentru Transportul local va avea ca atribuţii de serviciu, urmărirea respectării cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, orgaizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public local în comuna Sandra, prevăzute în Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

                      (2) De asemenea, va avea ca atribuţii de serviciu activităţile reglementate prin dispoziţiile prevăzute de Regulamentul –cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Nationale de Reglementare pentru Serviciile comunitare de utilităţi publice cu nr.206/ 29.10.2007 precum şi a celor prevăzute în Regulamentul –cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Nationale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, nr.207/29.10.2007, precum şi alte reglementări specifice ce vor fi stabilite prin legi, hotărâri de guvern sau hotărâri ale Consiliului Local Sandra, în materie.

            Art.3-Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate la art. 2, coordonator de transport se desemnează d-na Sava Florentina, bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Sandra.

            Art.4-Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Sandra prin Compartimentul Financiar – Contabilitate din cadrul primăriei si coordonatorul de transport.

 

            Art.5. Prezenta  se  comunica :

                                    -Institutiei  Prefectului – judetul  Timis

-Direcţia juridică şi contencios administrative;

                                    -Primarului  comunei  Sandra;

                                    -D-nei Sava Florentina-coordonatorul de transport;

                                    -Consiliului Judetean Timis;

                                    -Compartimentului de specialitate al primariei comunei Sandra;

                                    -Prin afisaj atentiei publice.

                                   

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                   MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

 

    NR. 16 DIN 30.03.2011