Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Plan nitrati


 

 

    ROMANIA                                                                  

JUDETUL TIMIS     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                      ŞANDRA  

 

 

 HOTARARE

 

 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.

 

 

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

Avand in vedere Ordinului comun nr. 1552/743/2008 al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Agriculturii di Dezvoltarii Rurale ;

Luand in considerare adresa Institutie Prefectului Judetul Timis nr.                               R 199/S2/05.04.2011;

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.  1.- Se aproba  Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole  conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Sandra.

 

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-        Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Şandra;

-        Directia pentru Agricultura Judeteana Timis;

-        Compartimentul de specialitate;

-        Se va afisa.

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

             CONSILIER                                                                 

      CIONTOIU  GHEORGHE                                           CONTRASEMNEAZA  

                                                                                                          SECRETAR                                                                                                                                                                                                        MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

 

 

 

NR.  17  DIN 15.04.2011