Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Regulament Cetatean de onoare

Regulament Cetatean de onoare


   

 

    ROMANIA                                                                  

JUDETUL TIMIS     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                      ŞANDRA  

 

 

 HOTARARE

 

 

 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de

Cetatean de Onoare al Comunei Sandra.

 

 

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, viceprimarul comunei Sandra, prin care propune aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Sandra; 

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.  1.- Se aproba  Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Sandra conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2.- Incepand cu data prezentei hotarari se infiinteaza Registrul Cetatenilor de Onoare ai Comunei Sandra.

 

Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  compartimentul de cultura  al primariei comunei Sandra.

 

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica :

-        Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Şandra;

-        Compartimentul de specialitate;

-        Se va afisa.

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA,

           CONSILIER,                                           SECRETAR,

  CIONTIOU GHEORGHE                  MISTREANU CRISTINA CARMEN