Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Aprobare documentatie

Aprobare documentatie


 

 

   ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                        ŞANDRA

 

 HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea Gradinitei din localitatea Şandra.

 

            Consiliul Local al comunei Şandra;

          Având în vedere referatul d-lui Paul Nicu, primar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea Gradinitei din localitatea Şandra;

          Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;

          În temeiul prevederilor  Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          ART.1.  Se aprobă documentaţia tehnico-economica pentru reabilitarea Gradinitei din localitatea Şandra conform anexei care face parte integranta din hotarare.

          ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Paul Nicu, primarul comunei Şandra.

ART.3. Prezenta se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

                                           -Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

                    -Primarului comunei Şandra;    

                    -Dosar şedinţă.      

                    -Se va afişa.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 MISTREANU MIHAI COSMIN                                   SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 19 DIN 11.07.2011