Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Transfer sectiune dezvoltare drumuri

Transfer sectiune dezvoltare drumuri


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                   ŞANDRA

 

 HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  transferarii sumei de 100.000 lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare a bugetului comunei pentru plata lucrarii « Modernizare Strazi in comuna Sandra ».

 

            Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea transferarii sumei de 100.000 lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare pentru plata  lucrarii « Modernizare Strazi in comuna Sandra » ;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Potrivit Hotararii Consiliului local Sandra nr. 4/18.02.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sandra pe anul 2011 ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 286/2010 , legea bugetului de stat pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

                                                            HOTARASTE :

 

               Art.1.- Se aproba  transferul sumei de 100.000 lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare a Bugetului comunei Sandra pentru plata  lucrarii « Modernizare Strazi in comuna Sandra ».

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Se va afisa.

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

        MISTREANU MIHAI COSMIN                                           SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 21 DIN 11.07.2011