Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Strugari Cetatean de Onoare

Strugari Cetatean de Onoare


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                   ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

privind   conferirea  titlului de„Cetăţean de onoare al comunei Sandra " post-mortem lui Strugari Ioan

 

Consiliul local al comunei Sandra judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, viceprimarul comunei Sandra, prin care propune Consiliului local al comunei Sandra, judetul Timis, adoptarea unei hotarari privind aprobarea  conferirii  titlului de ,, Cetatean de onoare al comunei Sandra ,, post-mortem, lui Strugari Ioan;

Tinand cont de Nota de prezentare intocmita de catre domnul Savu Luchian, viceprimarul comunei Sandra;

Vazand si Horararea consiliului local Sandra nr. 18/15.04.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Sandra;

             In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8)  si art. 45 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1 . Se confera  titlul de ,, Cetatean de onoare al comunei Sandra, post-mortem lui Strugari Ioan .

 

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Familiei lui Strugari Ioan; 

-Se va afisa.

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ

 MISTREANU MIHAI COSMIN                                   SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 22 DIN 29.07.2011