Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Venit agricol


 

 

                            ROMÂNIA

                      JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANDRA

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea cuantumul veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, care se vor lua în considerare la stabilirea ajutorului social şi la acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, potrivit H.G. nr.50/2011 

 

 

            Consiliul Local al Comunei Sandra, Judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul reprezentat de domnul Paul Nicu, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea cuantumul veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, care se vor lua în considerare la stabilirea ajutorului social şi la acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;

Avand in vedere necesitatea de a se aproba criteriile de evaluare a veniturilor nete care se pot obţine din creşterea şi valorificarea animalelor şi a păsărilor, precum şi a bunurilor aflate în folosinţa sau în proprietatea solicitanţilor ajutorului social care nu sunt considerate ca fiind strict necesare familiei;

Vazand si prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, precum şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

 

            Art.1. Se stabileşte cuantumul veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, care se vor lua în considerare la stabilirea ajutorului social şi la acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar Paul Nicu si compartimnetele de specialitate ale primariei comunei  Sandra.

 

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

-Institutiei  Prefectului – judetul  Timis

-Direcţia juridică şi contencios administrative;

                                    -Primarului  comunei  Sandra;

                                    -Compartimentului de specialitate al primariei comunei Sandra;

                                    -Dosar şedintă.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ

 MISTREANU MIHAI COSMIN                                   SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 23 DIN 29.07.2011