Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mandat ADID


  

    ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                   ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis

 

            Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis  ;

Avand in vedere  adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis  cu nr. 66/19.07.2011 cu privire la  adoptarea unei hotarari de consiliu cu privire la acordarea reprezentantului comunei Sandra un mandat special;

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 pct. 14, art. 115 alin. 1 lit. B din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

 

                                                            HOTARASTE :

 

               Art.1.- Se acorda domnului Paul Nicu, primar al comunei Sandra, reprezentantul comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis, mandatul special de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei pentru aprobarea ducumentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de operare al Depozitului de deseuri nepericuloase din comuna Gizela, judetul Timis, din cadrul proiectului « Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Timis ».

 

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis;  

-Se va afisa.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 MISTREANU MIHAI COSMIN                                   SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 24 DIN 29.07.2011