Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rectificare buget


    

    ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                   ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli

al  comunei Şandra, pe anul 2011.

 

            Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului Comunei Şandra pe anul 2011 ;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. (1), a alin. (2), lit. b) si a alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu  modificarile ulterioare ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 286/2010 , legea bugetului de stat pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

                                                            HOTARASTE :

 

               Art.1.- Se aproba  bugetul propriu rectificat al  Comunei Şandra pe anul 2011, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Finantelor Publice Timis;

-Consiliului Judeţean Timiş;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Se va afisa.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZĂ

               RUS FLORIN                                                SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 26 DIN 19.09.2011

 

 

 

 

NR.  30 DIN 19.09.2011

 

 

 

ANEXA NR. 1

                                                                 la HCL nr. 26/19.09.2011    

 

 

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2011 CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT NR. 286/2010

 

 

 

 

VENITURI TOTAL:____________________________________________=  4.637,15 mii lei

Din care:

-        venituri proprii______________________________________________=  3.131,65 mii lei

-        prelevari de la bugetul statului ________________________________  = 1.505,5 mii lei

            din care:

-    sume defalcate din TVA pt. Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor                                          = 904       mii lei  

-    sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                     =   229    mii lei

-    sume defalcate din TVA pentru drumuri                                                     =   40       mii lei

  -   subvenţii de la bugetul de stat                                                                      =    15,50  mii lei

  -  sume defalcate din TVA pentru finantare programe infrastructura             =   317      mii lei

 

CHELTUIELI TOTAL__________________________________________ = 4.637,15  mii lei

         Din care/ capitole :

        Cap. 51 “Autoritati publice”___________________________________= 1009,10 mii lei

        Cap. 61  “Alte activitati”___________________________________    =     174     mii lei

        Cap. 65 “Invatamant”________________________________________=  1.129,6 mii lei

        Cap. 67 “ Cultura si religia”___________________________________=    762,3, mii lei

        Cap. 68 “Asistenta sociala”___________________________________=     137,14  mii lei  

        Cap. 70 “Gospodarire comunala”______________________________ =     655,01 mii lei

        Cap. 74  “Colectarea deşeurilor ______________________________    =    225 mii lei 

        Cap. 84  “Transporturi”_____________________________________ =       545 mii lei

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZĂ

               RUS FLORIN                                                SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN