Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Aprobare Strategie

Aprobare Strategie


   

     ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                        ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala

a comunei Sandra pentru perioada 2011-2020.

 

            Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul d-lui Savu Luchian, viceprimar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Sandra pentru perioada 2011-2020;

          Vazand si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

          În temeiul prevederilor  Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          ART.1.  Se aprobă Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Sandra pentru perioada 2011-2020 conform documentatiei anexate care face parte integranta din hotarare.

          ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Savu Luchian, viceprimarul comunei Şandra.

ART.3. Prezenta se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

                                           -Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

                    -Primarului comunei Şandra;    

                    -Consiliului Judetean Timis;

                    -Dosar şedinţă.      

                    -Se va afişa.

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZĂ

               RUS FLORIN                                                SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 27 DIN 19.09.2011