Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011

Reabilitare camin Uihei


 

 

HOTARARE    

 

 

privind aprobarea Studiului de necesitate si oportunitate a reabilitarii, modernizarii si dotarii Caminului Cultural din sat Uihei, Comuna Sandra si a Planului de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani de la darea in folosinta a imobilului situat in Sat Uihei, Comuna Sandra, Judetul Timis, inscris in CF nr. 400585 - Uihei, nr. top 400585, proprietatea Comunei Sandra, domeniul public, avand ca destinatie Camin Cultural Uihei

 

 

            Consiliul local al Comunei Sandra, Judetul Timis;

            Vazand referatul prezentat de dl. SAVU LUCHIAN, viceprimarul Comunei Sandra, prin care propune Consiliului Local al Comunei Sandra, Judetul Timis, emiterea unei hotarari privind aprobarea Studiului de necesitate si oportunitate a reabilitarii, modernizarii si dotarii Caminului Cultural din satul Uihei, Comuna Sandra si a Planului de activitate pentru urmatorii 3 ani de la darea in functiune a imobilului situat in Sat Uihei, Comuna Sandra, Judetul Timis, inscris in CF nr. 400585 - Uihei, nr. top 400585, proprietatea Comunei Sandra, domeniul public, avand ca destinatie Camin Cultural Uihei;

            Luand in considerare si Strategia de dezvoltare durabila a comunei Sandra pe termen scurt si mediu si Planul de activitate pentru urmatorii 3 ani de la darea in functiune a imobilului situat in Sat Uihei, Comuna Sandra, Judetul Timis, inscris in CF nr. 400585- Uihei, nr. top 400585, proprietatea Comunei Sandra, domeniul public, avand ca destinatie Camin Cultural Uihei ;

            Tinand cont de prevederile:

            - Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea OUG-ului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

            - Legii nr. 357/2007 privind aprobarea OUG-ului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea OUG-ului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

            - OUG-ului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

            - OUG-ului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea OUG-ului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

            - Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 195/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructi a asezamintelor culturale de drept public;

            - Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 597/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructi a asezamintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 195/2009;

            In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.b), c) si d), alin.(6), lit.a), pct.4 si a art. 115, alin.1, lit. b) a Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata:

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Studiul de necesitate si oportunitate a reabilitarii, modernizarii si dotarii Caminului Cultural din sat Uihei, Comuna Sandra, studiu care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotarare si face parte integranta din ea.

 

            Art.2. Se confirma ca investitia face parte din Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Sandra pe termen scurt si mediu.

 

            Art.3. Se pastreaza destinatia imobilului, proprietatea Comunei Sandra - domeniu public, inscris in CF nr. 400585 - Sandra, nr. top. 400585, situat in satul Uihei, Comuna Sandra, Judetul Timis , nr. 79, acela de Camin Cultural pe o perioada de minim  de 25 de ani de la darea in functiune a imobilului, perioada calculata pentru rambursarea investitiilor ce se vor efectua.

 

            Art.4. Se aproba alocarea de fonduri de la bugetul Consiliului Local al Comunei Sandra in proportie de 30% din valoarea maxima, ce se poate aloca de la bugetul de stat pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminului Cultural Uihei, Comuna Sandra, urmand ca sumele respective sa fie cuprinse in bugetul Consiliului Local al Comunei Sandra.

 

            Art.5. Se aproba suportarea de la bugetul Consiliului Local al Comunei Sandra a cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investitiei pe o perioada de cel putin 10 ani de la data la care va fi dat in exploatare Caminul Cultural Uihei, Comuna Sandra.

 

            Art.6.  Se aproba Planul de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani de la darea in functiune a imobilului situat in Sat Uihei, Comuna Sandra, Judetul Timis, inscris in CF nr. 400585 - Uihei, nr. top 400, proprietatea Comunei Sandra, domeniul public, avand ca destinatie Camin Cultural Uihei, plan care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotarare si face parte integranta din ea;

 

            Art.7.  Anual, se va actualiza Planul de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru anii 2012, 2013 si 2014, functie de modificarea activitatilor ce se vor organiza la Caminul Cultural Uihei;

 

            Art.8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Domnul Savu Luchian, Viceprimarul Comunei Sandra si Compartimentul financiar-contabil al Primariei Comunei Sandra.

 

            Art.7. Prezenta hotarare se comunica:

            - Prefecturii Judetului Timis - Directia juridica si contencios administrativ;

            - Primarului Comunei Sandra;

            - Compartimentului financiar-contabil al Primariei Comunei Sandra;

            - Se va afisa.

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZĂ

               RUS FLORIN                                                SECRETAR

                                                                 MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 27 DIN 19.09.2011