Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012

Impozite si taxe pentru anul 2012

 

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sandra, judetul Timis,

pentru anul 2012.

Consiliul local al comunei Sandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primarul comunei Sandra si a raportului compartimentului de specialitate prin care propune Consiliului local al comunei Sandra, judetul Timis, emiterea unei hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sandra, judetul Timis, pentru anul 2012;

In baza prevederilor art. 251, alin.(3) ; art.253, alin. (2) si (6) ; art. 255, alin. (2) ; art. 258, alin. (2), (4) si (6) ; art. 260, alin. (2) ; art. 263, alin. (2) si (6) ; art. 265, alin. (2) ; art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12) ; art. 268 alin. (1), (2), (4) si (5) ; art. 271, alin.(2) lit.a) si b); art. 275, alin.(2) ; art. 286, alin.(4) ; art. 287 ; art. 288 ; art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata ;

Vazand si prevederile  Hotararii Guvernului Romaniei nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(1) si (2), lit.b), alin. (4), lit. c) si a art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata:

HOTARASTE:

Art.1. – Se stabilesc impozitele, taxele locale si speciale pentru anul 2012, dupa cum urmeaza :

a)nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1, care cuprinde impozitele si taxele locale pe anul 2012 ;

b)cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata, se stabileste la 1,5% ;

c)cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codului fiscal, modificata, se stabileste la 10%.

d) taxele locale speciale se stabilesc potrivit Anexei nr. II care face parte integranta din prezenta hotarare ;

e) zonarea comunei Sandra este prevazuta in Anexa III care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. – Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2), art.265 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabileste dupa cum urmeaza :

a)in cazul impozitului pe cladire la 10% ;

b)in cazul impozitului pe teren intravilan  la 10% ;

c)in cazul impozitului pe teren extravilan la 10% ;

d)in cazul taxei pe mijloacele de transport la 10%.

Art.3. – Se aproba, potrivit art. 286 din Legea nr. 571/2003, scutirea de la plata impozitului pe cladire, a impozitului pe teren si a taxei locale de PSI, a persoanelor care au incheiate contracte de voluntariat si fac parte din Serciviul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si care participa la interventii, pentru locuintele in care au stabilit domiciliul.

Art.4. – Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2012.

Art.5. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Sandra si compartiemntul  financiar-contabil al Primariei comunei Sandra.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Timis - Directia juridica si contencios administrativ;

- Primarului comunei Sandra;

- Compartiemntul financiar-contabil al Primariei comunei Sandra;

- Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CIONTOIU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 1  DIN 20.01.2012