Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Transfer sectiune dezvoltare investitii

Transfer sectiune dezvoltare investitii

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

 

 

Privind aprobarea  transferarii sumei de 621.50 mii lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare a bugetului comunei pentru plata investitiilor aprobate in Bugetul local al comunei Sandra pe anul 2012.

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea transferarii sumei de 621.50 mii lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare a bugetului comunei pentru plata investitiilor aprobate in Bugetul local al comunei Sandra pe anul 2012;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Potrivit Hotararii Consiliului local Sandra nr. 2/03.02.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sandra pe anul 2012 ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 293/2011 , legea bugetului de stat pe anul 2012;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se aproba transferul sumei de 621.50 mii lei din Sectiunea de functionare in Sectiunea de dezvoltare a Bugetului comunei Sandra pentru plata investitiilor aprobate in Bugetul local al comunei Sandra pe anul 2012.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IONEL LEONTIN

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 4  DIN 29.02.2012