Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Denumire scoli

 

 

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

Privind aprobarea redenumirii unitatilor de invatamant din Comuna Sandra

Consiliul Local al Comunei Sandra, Judeţul Timiş,

Avand in vedere adresa nr. 356/01.02.2012 a Scolii cu Clasele I-VIII Sandra, înregistrată la Primăria Comunei Sandra;

In conformitate cu prevederile art.5 lit.b din O.A.P. nr.6564/2011 a M.E.C. privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ din sistemul national de învătământ preuniversitar;

Vazand si  prevederile art.2 lit.d din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit."d", ale art.36 alin.6 lit."a" pct.1, ale art.45 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă redenumirea unitatilor de invatamant  din Comuna Sandra dupa cum urmeaza:

Pentru unitatea cu personalitate juridica:

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala gimnazială

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale su de orice altă natură) / nr. __

-

Localitatea

Sandra

Nivelul scolarizat

PRE, PRI, GIM

Adresa

Sandra, nr. 29

Pentru structuri:

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala gimnazială

Denumirea unitatii arondate

Soala primara

Denumirea nivelului scolarizat

PRI

Adresa

Loc Uihei, nr. 182, comuna Sandra

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala gimnazială

Denumirea unitatii arondate

Gradinita cu program prelungit

Denumirea nivelului scolarizat

PRE

Adresa

Loc.  Sandra, nr. 481

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala gimnazială

Denumirea unitatii arondate

Gradinita cu program normal

Denumirea nivelului scolarizat

PRE

Adresa

Loc Uihei, nr. 182, comuna Sandra

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Paul Nicu, primarul Comunei Sandra, precum si doamna Oloi Valerica, director al Scolii cu clasele I-VIII Sandra.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- D-nei Oloi Valerica, director

-     Prin afişaj, atenţiei publice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IONEL LEONTIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 6  DIN 29.02.2012