Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Stabilirea comisiilor din consiliu

Stabilirea comisiilor din consiliului

 

ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

Privind aprobarea stabilirii comisiilor de specialitate ale consiliului local Şandra pe principalele domenii de activitate.

 

Consiliul  Local  al  comunei  Sandra , judetul  Timis ,

Avand  in  vedere  referatul d-lui Savu Luchian, primarul comunei Şandra, prin care propune emiterea unui proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii comisiilor de specialitate ale consiliului local Şandra pe principalele domenii de activitate;

Vâzând prevederile Legii nr. 393/2003 privind Statutul aleşilor locali;

În temeiul O.G. nr. 35/2002 privind apobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiilor locale;

In  temeiul  prevederilor  Legii  215 / 2001 , privind  Administratia  publica  locala, republicată, cu modificările ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se  aprobă  constituirea comisiilor de specialitate ale consiliilor locale în următoarea componenţă:

A. Comisia I – pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Comunei Sandra, gospodarie comunala în următoarea componenţă :

- Brisc Marius Florian, preşedinte

- Nitu Gheorghe, secretar

- Straut Ciprian Loredan, membru.

B. Comisia II – pentru,  servicii şi comerţ, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, agricultură,  activităţi sportive şi de agrement, în următoarea componenţă :

- Telita Vasile, preşedinte

- Macicasan Mihai, secretar

- Chijer Dorin, membru

- Coroama Iulian, membru

- ______________, membru.

C. Comisia III– pentru administraţie publică locală, urbanism şi disciplina în construcţii, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a drepturilor cetăţeneşti, protectia mediului,  servicii si comert în următoarea componenţă :

- Bujor Francisc, preşedinte

- Rus Florin, secretar

- ______________, membru.

Art.2. Se  aprobă  sa  faca parte ca membru din comisia II supleantul care va fi validat in functia de consiler local  in prima sedinta ordinara din partea partidului PP-DD.

 

Art.3. Se  aprobă  sa  faca parte ca membru din comisia III  supleantul care va fi validat in functia de consiler local  in prima sedinta ordinara din partea partidului PDL.

 

Art.4 . Prezenta  se  comunica :

-Institutiei  Prefectului – judetul  Timis

-Direcţia juridică şi contencios administrative;

-Primarului  comunei  Sandra;

-Dosar şedinte;

-Se  va  afisa

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 8  DIN 23.07.2012