Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Domeniului public al comunei Sandra

Domeniului public al comunei Sandra

 

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandra

Consiliul Local al Comunei Sandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul prezentat de domnul Paul Nicu, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandra;

Vazand si Hotararea consiliului local Sandra nr. 32/06.08.2004 modificata prin Hotararea nr. 39/12.10.2004;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea ”Inventarului bunurilor care apartin  domeniului public al comunei Sandra”, insusit prin Hotararea Consiliului Local Sandra nr. 32/2004 dupa cum urmeaza:

-pozitia nr. 1, coloana  nr. 3 care va avea urmatorul cuprins “ 0+000-4+000; Asfaltat=3,65km; Pietruit=0,35 km”, coloana nr. 5  care va avea urmatorul cuprins “1.235.232” ;

-pozitia nr. 14, coloana nr. 3 care va avea urmatorul cuprins ”CF 400264;  ST=9034 mp.“;

-pozitia nr. 15, coloana nr. 3 care va avea urmatorul cuprins “CF 400201, CF 400203; ST=2775 mp.”;

-pozitia nr. 17, coloana nr. 3 care va avea urmatorul cuprins “CF 400585; ST=1595 mp.”.

Art.2. Se aproba completarea „Inventarului bunurilor care apartin  domeniului public al comunei Sandra” insusit prin Hotararea Consiliului Local Sandra nr. 32/2004 cu pozitiile nr. 20  la 24 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Subliniem ca pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotarari nu au fost inregistrate cereri  de retrocedare formulate in baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile ulterioare, si totodata ca acestea nu sunt grevate de sarcini si nu fac  obiectul  unor litigii.

Art. 3. Se aproba abrogarea pozitiei nr. 12 din ”Inventarul bunurilor care apartin  domeniului public al comunei Sandra”, insusit prin Hotararea Consiliului Local Sandra nr. 32/2004.

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Compartimentului de contabilitatea;

- Consiliului Judetean Timis;

-     Prin afişaj, atenţiei publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IONEL LEONTIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 9  DIN 29.02.2012