Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

REGULAMENT CL

ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

Privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a consiliului local Şandra.

 

Consiliul  Local  al  comunei  Sandra , judetul  Timis ,

Avand  in  vedere  referatul d-lui Savu Luchian,  primarul comunei Şandra prin care propune emiterea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a consiliului local Şandra;

Vâzând prevederile Legii nr. 393/2003 privind Statutul aleşilor locali;

În temeiul O.G. nr. 35/2002 privind apobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiilor locale;

In  temeiul  prevederilor  Legii  215 / 2001 , privind  Administratia  publica  locala, republicată, cu modificările ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se  aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local Şandra conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. De la data emiterii prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea consiliului local Şandra nr.13 din anul 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Art.3 . Prezenta  se  comunica :

-Institutiei  Prefectului – judetul  Timis

-Direcţia juridică şi contencios administrative;

-Primarului  comunei  Sandra;

-Consilierilor locali;

-Dosar şedintă;

-Se  va  afisa

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 9  DIN 23.07.2012