Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mandat ADID

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind desemnarea primarului comunei Sandra ca  reprezentant al comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primar, prin care propune desemnarea reprezentantului comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ;

Avand in vedere  adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis cu nr. 276/16.07.2011 cu privire la  adoptarea unei hotarari de consiliu cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Sandra;

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 pct. 14, art. 115 alin. 1 lit. B din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se desemneaza domnul Savu Luchian, primar al comunei Sandra, cetatean roman, nascut la data de 15.01.1964,  in orasul Deta, judetul Timis, domiciliat in localitatea Sandra nr. 343, posesor al C.I., seria TM nr. 648987, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 11.02.2008, sa participe la toate adunarile generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis, sa semneze in numele si pe seama comunei Sandra-Consiliului local Sandra orice document va fi necesar pentru modificarea statutului si actului constitutiv ale ADID Timis, precum si orice alt document va fi necesar in vederea unei bune functionari a ADID Timis.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 11  DIN 23.07.2012