Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Acordarea sumei ruga

Acordarea sumei ruga

ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

Privind  stabilirea datelor  in care vor fi organizate, anual, Zilele comunei Sandra, respectiv  in data de  14 si 15 august in localitatea Sandra   si   08 septembrie in localitatea Uihei.

Consiliul  Local  al  comunei  Sandra , judetul  Timis ,

Avand  in  vedere  referatul primarului, domnul Savu Luchian,  prin care propune aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea datelor  in care vor fi organizate, anul, Zilele comunei, in data de  14 si 15 august in localitatea Sandra   si   08 septembrie in localitatea Uihei ;

In  temeiul  prevederilor  Legii  215 / 2001 , privind  Administratia  publica  locala, republicată, cu modificările ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. Se  aproba stabilirea datelor  in care vor fi organizate, anual, Zilele comunei Sandra, respectiv in data de  14 si 15 august in localitatea Sandra   si   08 septembrie in localitatea Uihei.

Art.2. Se aproba organizarea Zilei Pensionarilor in data de 1 octombrie a fiecarui an.

Art.3. Sumele necesare vor fi achitate din capitolul 24670220-Cultura.

Art.4. Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  insarcineaza  compartimentul financiar contabil şi primarul  comunei  Sandra , Savu Luchian .

Art.5 . Prezenta  se  comunica :

-Institutiei  Prefectului – judetul  Timis-Direcţia Juridică şi contencios administrativ;

-Primarului  comunei  Sandra;

-Compartimentului financiar contabil;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 13  DIN 23.07.2012