Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL 18 mandat ADID

HCL 18 mandat ADID

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind desemnarea primarului comunei Sandra ca  reprezentant al comunei Sandra in Adunarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primar, prin care propune desemnarea reprezentantului comunei Sandra in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7 ;

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 pct. 14, art. 115 alin. 1 lit. B din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se desemneaza domnul Savu Luchian, primar al comunei Sandra, cetatean roman, nascut la data de 15.01.1964,  in orasul Deta, judetul Timis, domiciliat in localitatea Sandra nr. 343, posesor al C.I., seria TM nr. 648987, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 11.02.2008, sa participe la toate adunarile generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7 sa semneze in numele si pe seama comunei Sandra-Consiliului local Sandra orice document va fi necesar pentru modificarea statutului si actului constitutiv ale ADID ECO 7, precum si orice alt document va fi necesar in vederea unei bune functionari a ADID ECO 7.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ECO7;

-Se va afisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BRISC FLORIAN MARIUS

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.  18 DIN 24.08.2012