Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Teren Albeanu

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400523 nr. Cadastral 400523, in suprafata de 500 mp. doamnei Albeanu Amalia Sinoma

pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Vazand referatul dl. Savu Luchian, primarul comunei Şandra, prin care propune atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400523  nr. Cadastral 400523, in suprafata de 500 mp. doamnei Albeanu Amalia Sinoma pentru construirea unei locuinte;

Potrivit si raportului comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 intocmit in urma depunerii cererii si a documentelor necesare;

In conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, precum si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Sandra nr. 1 din 15.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Sandra precum si Hotararea Consiliului local Sandra nr. 39 din 28.10.2009 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-Locuinţe si functiuni complementare, Parcele pentru tineri, Parcela Cad. 400013( Ps 93/1)-extravilanul localitătii Şandra;

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  – Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr.  400523 nr. Cadastral 400523  Sandra, in suprafata de 500 mp.  doamnei Albeanu Amalia Sinoma casatorita cu  Albeanu Ovidiu Alin pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

Art. 2. – Parcela care se atribuie in folosinta gratuita este cuprinsa in C.F. nr. 400523    si face parte din domeniul privat al comunei Sandra.

Art. 3. – Realizarea locuintelor se va face cu respectarea prevederilor  Planului Urbanistic Zonal-Locuinţe si functiuni complementare, Parcele pentru tineri, Parcela Cad. 400013( Ps 93/1)-extravilanul localitătii Şandra.

Art. 4. –Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa construirea locuintei in termen de 1 an de zile de la data atribuirii terenului si finalizarea acesteia in termen de 2 ani de la data inceperii, in caz contrar, prin hotarare de consiliu, se va retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

Art. 5. – Punerea in aplicare a prezentei hotarari de consiliu se face de catre primar  in terment de  15 zile de la adoptarea hotararii, pe baza de proces verbal.

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- O.C.P.I. Timis;

-     Doamnei Albeanu Amalia Sinoma.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BRISC FLORIAN MARIUS

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

NR.  19 DIN 24.08.2012