Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL 21 rectificare buget

HCL 21 rectificare buget

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli

al  comunei Şandra, pe anul 2012.

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului Comunei Şandra pe anul 2012 ;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Vazand si adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Timis nr. 1855/28.02.2012 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii pentru acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. (1), a alin. (2), lit. b) si a alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu  modificarile ulterioare ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 293/2011 , legea bugetului de stat pe anul 2012;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se aproba  bugetul propriu rectificat al Comunei Şandra pe anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Finantelor Publice Timis;

-Consiliului Judeţean Timiş;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MISTREANU MIHAI COSMIN                 CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 21 DIN 28.03.2012

ANEXA NR. 1

la HCL nr.    21/28.03.2012

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2012 CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT NR. 293/2011

VENITURI TOTAL:____________________________________________=  3.642,2  mii lei

Din care:

- venituri proprii______________________________________________= 2.410,2  mii lei

- prelevari de la bugetul statului ________________________________  = 1.232  mii lei

din care:

-    sume defalcate din TVA pt. Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor                                          = 1.013       mii lei

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                     =   204    mii lei

-   subvenţii de la bugetul de stat                                                             =    15  mii lei

CHELTUIELI TOTAL__________________________________________ = 3.642,2 mii lei

Din care/ capitole :

Cap. 51 “Autoritati publice”___________________________________= 974,2 mii lei

Cap. 61  “Alte activitati”___________________________________    =   118     mii lei

Cap. 65 “Invatamant”________________________________________=  998 mii lei

Cap. 67 “ Cultura si religia”___________________________________=  368,10 mii lei

Cap. 68 “Asistenta sociala”___________________________________=   136,5  mii lei

Cap. 70 “Gospodarire comunala”______________________________ =   560,4 mii lei

Cap. 74  “Colectarea deşeurilor ______________________________    =  207 mii lei

Cap. 84  “Transporturi”_____________________________________ =    280 mii lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MISTREANU MIHAI COSMIN

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN