Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HCL 22 intabulare

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a terenului  cu numar cadastral  296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2 inscris in Cartea Funciara 400107 Sandra

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul d-lui Paul Nicu, primar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a terenului  cu numar cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2 inscris in Cartea Funciara 400107 Sandra in 5 parcele;

Vazand cererea lui OMV PETROM SA in calitate de proprietar al constructiilor prin care solicita  dezmembrarea terenului proprietatea comunei Sandra pe care sunt edificate constructiilor lui OMV PETROM SA in vederea inscrierii constructiilor in carti funciare individuale;

Vazand si prevederile nr. 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere şi Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vederea recepţiei şi obţinerii noului număr cadastral;

În temeiul prevederilor art. 36 si art.  115 alin. 1 lit. b   din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a terenului cu numar cadastral  296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2 inscris in Cartea Funciara 400107 Sandra in 5 parcele dupa cum urmeaza

-terenul cu suprafata de 46489 mp. cu nr. cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2/1;

-terenul cu suprafata de 1417 mp. cu nr. cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2/2;

-terenul cu suprafata de 1056 mp. cu nr. cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2/3;

-terenul cu suprafata de 1704 mp. cu nr. cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2/4;

-terenul cu suprafata de 4546 mp. cu nr. cadastral 296-298/b/2/270/a/1/1/a/1/1/1/1/2/5.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Paul Nicu, primarul comunei Şandra.

ART.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

-Primarului comunei Şandra;

-O.C.P.I Timis;

-Dosar şedinţă.

-Se va afişa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MISTREANU MIHAI COSMIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 22 DIN 28.03.2012