Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Aderare GAL Triplex

Aderare GAL Triplex

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIS

COMUNA SANDRA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  aderării comunei Sandra la

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TRIPLEX CONFINIUM

Consiliul Local al comunei Sandra;

Având în vedere referatul domnului Paul Nicu, primar al comunei Sandra cu privire la aprobarea  aderării comunei  Sandra la  ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TRIPLEX CONFINIUM;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum şi rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

În temeiul OG 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor  AXEI IV LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală;

În temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin. 7 din Legea 215/2001, republicata, legea administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă participarea comunei  Sandra  la constituirea GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TRIPLEX CONFINIUM în calitate de asociat, membru fondator.

Art. 2. – Printro Hotărâre ulterioară a Consiliului Local al comunei Sandra  se va aproba proiectul Actului Constitutiv şi al Statutul Grupului de Actiune Locală, precum şi sumele cu care comuna Sandra va participa la constituirea şi functionarea  GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TRIPLEX CONFINIUM.

Art.3 – Se desemnează Primarul comunei Sandra  să semneze personal, sau printr-o persoană din cadrul aparatului propriu al primarului, în faţa oricărei instituţii sau autorităţi, orice document care este necesar pentru aderarea la asociaţie.

Art.4 – Se desemnează domnul Savu Luchian în calitate de reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Membrilor Asociatiei.

Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza Primarul

Comunei  Sandra, domnul Paul Nicu.

Art.6 - Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48 alin.2 art. 49 alin. 1 teza II şi art. 115 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare:

- Instituţiei Prefectului judeţului Timis;

- Primarului comunei Sandra;

- Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală TRIPLEX CONFINIUM;

- Persoanelor prevăzute la art.3-4.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 24 DIN 19.04.2012