Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL 26 aprobare intabulare

HCL 26 aprobare intabulare

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului cu  numar cadastral  400855-C1 Sandra in 2 unitati individuale.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul d-lui Paul Nicu, primar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului cu  numar cadastral  400855-C1 Sandra in 2 unitati individuale dupa cum urmeaza

- 400855-C1-U1- localitatea Sandra, nr. 18, apartamentul 1;

- 400855-C1-U2- localitatea Sandra, nr. 18, apartamentul 2;

Vazand si prevederile nr. 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere şi Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vederea recepţiei şi obţinerii noului număr cadastral;

În temeiul prevederilor art. 36 si art.  115 alin. 1 lit. b   din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului cu  numar cadastral  400855-C1 Sandra in 2 unitati individuale dupa cum urmeaza:

- 400855-C1-U1- localitatea Sandra, nr. 18, apartamentul 1;

- 400855-C1-U2- localitatea Sandra, nr. 18, apartamentul 2;

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Paul Nicu, primarul comunei Şandra.

ART.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

-Primarului comunei Şandra;

-O.C.P.I Timis;

-Dosar şedinţă.

-Se va afişa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  26 DIN 25.04.2012