Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Aprobare dezmembrare

Aprobare dezmembrare

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in localitatea Uihei nr. 66-67, inscris in C.F. 400063,  cu  nr. cadastral 62 Uihei  in 2 loturi.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul d-lui Paul Nicu, primar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in localitatea Uihei nr. 66-67, inscris in C.F. 400063,  cu  nr. cadastral 62 Uihei  in 2 loturi dupa cum urmeaza

- lotul 1- casa cu nr. 66 si gradina in suprafata totala de 2897 mp. ;

- lotul 2-casa cu nr. 67 si gradina in suprafata totala de 2865 mp.;

Avand in vedere si solicitarea domnului Nestrianu Ticuta cu privire la dezmembrarea imobilului in 2 loturi ;

Vazand si prevederile nr. 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere şi Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vederea recepţiei şi obţinerii noului număr cadastral;

În temeiul prevederilor art. 36 si art.  115 alin. 1 lit. b   din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă inscrierea in cartea funciara a documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in localitatea Uihei nr. 66-67, inscris in C.F. 400063,  cu  nr. cadastral 62 Uihei  in 2 loturi dupa cum urmeaza:

-lotul 1- casa cu nr. 66 si gradina in suprafata totala de 2897 mp. ;

-lotul 2-casa cu nr. 67 si gradina in suprafata totala de 2865 mp.;

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Paul Nicu, primarul comunei Şandra.

ART.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

-Primarului comunei Şandra;

-O.C.P.I Timis;

-Dosar şedinţă.

-Se va afişa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  27 DIN 25.04.2012