Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Aprobare scoatere circuit

Aprobare scoatere circuit

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea efectuarii demersurilor pentru scoaterea din circuitul agricol

a unei suprafete de teren.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul d-lui Paul Nicu, primar al comunei Şandra prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea efectuarii demersurilor pentru scoaterea din circuitul agricol  a unei suprafete de teren;

Vazand si solicitarea formulata de catre S.C Forcesolar 3 S.R.L.  cu privire la efectuarea demersurilor pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 550 mp. din 70.000 mp. teren evidentiat in Cartea Funciara cu nr. 400940, nr. Cadastral 400940 Sandra, concesionat de catre S.C Forcesolar 3 S.R.L. ;

Avand in vedere si Hotararea consiliului local Sandra nr. 31/2011 privind concesionarea terenului situat in intravilanul extins al localitatii Sandra avand nr. Cadastral A181/3 ;

In conformitate cu prevederile Ordinului 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol ;

În temeiul prevederilor art. 36 si art.  115 alin. 1 lit. b   din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă efectuarea demersurilor pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 550 mp. din 70.000 mp. teren evidentiat in Cartea Funciara cu nr. 400940, nr. Cadastral 400940 Sandra si concesionat de catre S.C Forcesolar 3 S.R.L.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează S.C Forcesolar 3 S.R.L. .

ART.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

-Primarului comunei Şandra;

- S.C Forcesolar 3 S.R.L. ;

-Dosar şedinţă.

-Se va afişa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  28   DIN 25.04.2012