Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL NR. 30 DIN 31.10.2012

HCL NR. 30 DIN 31.10.2012

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local al comunei Sandra.

Consiliul local al comunei Sandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primarul comunei Şandra prin care propune  adoptarea  unei hotararii privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local al comunei Sandra;

Avand in vedere si raportul compartimentului de specialitate intocmit de doamna Suba Doina, inspector in cadrul primariei comunei Sandra;

Vazand si prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand si Avizul favorabil acordat de catre Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism;

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local al comunei Sandra, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica :

- Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

- Primarului comunei Sandra;

- Consiliului Judetean  Timiş ;

- Se va afisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CHIJER DORIN

 

CONTRASEMNEZEAZĂ

SECRETAR

MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.   30  DIN 31.10.2012