Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL NR. 31 DIN 31.10.2012

HCL NR. 31 DIN 31.10.2012

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii suprafeţei de 220 mp.  din suprafaţa de  2838    înscrisă în CF nr. 400648 – Uihei,  nr. cadastral  137/b d-lui Scherer Viorel  si Elena domiciliati în localitatea Uihei,  nr. 165

Consiliul local Şandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul d-lui Savu Luchian, primarul comunei Şandra prin care propune emiterea unei hotărâri privind acordarea in concesiune in vederea extinderii imobilului pe o suprafata de 220 mp.  din suprafaţa de  2838  înscrisă în CF nr. 400648 – Uihei,  nr. cadastral  137/b deoarece solicitantul este proprietar pe  clădirea  situata in localitatea Uihei la nr. 165;

Având în vedere cererea d-lui Scherer Viorel prin care solicită atribuirea in concesiune a suprafeţei de 220 mp. teren pentru extinderea imobilului;

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. e ale Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locală, republicată, cu modificarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba concesionarea fara licitatie publica a suprafetei de

teren de  220  mp. din suprafaţa de  2838  înscrisă în CF nr. 400648 – Uihei,  nr. cadastral  137/b d-lui Scherer Viorel  si Elena domiciliati în localitatea Uihei,  nr. 165 .

Art.2 Se aproba incheierea unui contract de concesiune pe o perioada de doi ani.

Din momentul incheierii acestuia, concesionarii au obligatia de a achita redeventa aferenta si obligativitatea ca in interiorul acestui termen sa finalizeze si intabuleze constructia in Cartea Funciara.

Art.3 Cu incheierea contractului de concesiune, se imputerniceste Doamna Mistreanu Cristina Carmen, secretarul Comunei Şandra.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica:

-Institutiei Prefectului - Judetului Timis - Directia de Control a Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ;

-Domnului Primar;

-Compartimentului financiar-contabil;

-Domnului Scherer Viorel;

-Prin afisaj, atentiei publice.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

CHIJER DORIN

 

CONTRASEMNEZEAZĂ SECRETAR

MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.   31  DIN 31.10.2012