Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL NR. 32 DIN 31.10.2012

HCL NR. 32 DIN 31.10.2012

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare  d-lui Petrovics Iosif pentru decesul mamei Petrovics Ecaterina, beneficiara a Legii 416/2001.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul primarului comunei Şandra, d-nul Savu Luchian,  prin care propune adoptarea unei hotărâri cu privire la     aprobarea acordării unui sprijin financiar  in cuantum de 880 lei d-lui Petrovics Iosif pentru decesul mamei Petrovics Ecaterina, beneficiara a Legii 416/2001;

Vazand raportul compartimentului de specialitate;

Văzând şi cererea d-lui Petrovics Iosif prin care solicită un sprijin financiar pentru achitarea unor cheltuieli efectuate pentru înmormântarea mamei potrivit documentelor anexate;

În temeiul prevederilor art. 36 alin 1 şi 2  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar d-lui Petrovics Iosif pentru decesul mamei Petrovics Ecaterina, beneficiara a Legii 416/2001.

Art.2 Sprijinul financiar va consta în suma de 880 lei si va fi achitat din Capitolul 67.

Art.3. Se însărcinează primarul comunei Şandra şi compartimentul contabil să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

-Primarului comunei Şandra;

-Compartimentul financiar contabil;

-Domnul Petrovics Iosif.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CHIJER DORIN

 

 

CONTRASEMNEZEAZĂ

SECRETAR

MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.   32  DIN 31.10.2012