Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL NR. 49 DIN 09.11.2012

HCL NR. 49 DIN 09.11.2012

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANDRA

HOTĂRÂRE

Privind  vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului situat in  intravilanul extins al comunei Sandra,   Jud. Timiş, evidenţiat în C.F. nr. 400563 a localitatii Sandra, având nr. cadastral 400563, în suprafaţă totală de 700  mp, aflat în proprietatea Comunei Sandra, patrimoniu privat şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sandra

Consiliul Local al Comunei Sandra, Judeţul Timiş;

Având în vedere referatul primarului comunei Sandra, domnul Savu Luchian cu privire la adoptarea hotararii consiliului local Sandra privind  vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului situat in  intravilanul extins al comunei Sandra,   Jud. Timiş, evidenţiat în C.F. nr. 400563 a localitatii Sandra, având nr. cadastral 400563, în suprafaţă totală de 700  mp, aflat în proprietatea Comunei Sandra, patrimoniu privat şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sandra;

Vazand si prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere ca imobilul este proprietatea Comunei Sandra, domeniu privat;

In conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr.247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor, modificată şi completată;

Potrivit raportului de evaluare întocmit de P.F.A Ivoniciu Paul Ioan , raport înregistrat la Primăria Comunei Sandra;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c şi ale art.45 alin.1, ale art.119 şi art.121 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului  situat în intravilanul extins al localitatii Sandra, evidenţiat în C.F. nr. 400563 a localitatii Sandra, având nr. cadastral 400563, în suprafaţă totală de 700 mp, aflat în proprietatea Comunei Sandra, patrimoniul privat.

Art.2. Castigatorul licitatiei va suporta si cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului in cuantum de 750 lei iar plata sumei se va face la caseria primarie Sandra si se va achia integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a terenului.

Art.3. Plata contravalorii terenului se va face la casieria primariei Sandra sau prin ordin de plata emis de cumparator in contul Comunei Sandra, Cod Fiscal 16513770, cont nr. RO90TREZ62150006xxxxx008145 dechis la Trezoreria Timisoara si se va achita de catre cumparator la data semnarii contractului de vanzare-cumparare. Plata se va efectua in lei la cursul BNR din ziua platii. Contractul se va incheia in fata notarului public.

Art.4. Se aprobă studiul de oportunitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de P.F.A Ivoniciu Paul Ioan raport care constituie Anexa nr.3 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea terenului în suprafaţă totală de 700 mp este cel stabilit prin Raportul de evaluare. În acest sens, licitaţia va porni de la suma de 2.100 Euro– plus TVA, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua licitatiei iar pasul va fi de 100 lei.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina comisia de licitaţie, precum şi comisia de contestaţii, care vor fi stabilite prin dispoziţia primarului şi vor avea în componenţă următorii consilieri locali:

a) Comisia de licitaţie:

- Izvernicean Forina Corina, consilier local, membru;

 

b) Comisia de contestaţie:

- Macicasan Mihai, consilier local, membru;

 

Art.9. Prezentul proiect de hotărâre se comunică:

Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

- Consilierilor locali;

- Dosar sedinta

PRESEDINTE DE SEDINTA

IZVERNICEAN FLORINA CORINA

 

CONTRASEMNEZEAZĂ

SECRETAR

 

MISTREANU MISTREANU CRISTINA CARMEN