Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013

HCL 1 ACOPERIRE DEFICIT

Print

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind  acoperirea  definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare  in cuantum de 101.719,48 lei  din excedentul bugetului local

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primar, prin care propune acoperirea  definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare  in cuantum de 101.719,48 lei  din excedentul bugetului local  ;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Potrivit Hotararii Consiliului local Sandra nr. 2/03.02.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sandra pe anul 2012 ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 293/2011 , legea bugetului de stat pe anul 2012;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

Conform Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se aproba acoperirea  definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare  in cuantum de 101.719,48 lei  din excedentul bugetului local.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Savu Luchian, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 1  DIN 08.01.2013