Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 8 impozite si taxe

HCL 8 impozite si taxe

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

privind reducerea nivelurilor impozabile,  impozitele si taxele locale in comuna Sandra stabilite pentru anul 2013 la nivelul  impozitelor si taxelor din 2012 stabilite prin Hotararea consiliului local Sandra nr. 53/19.11.2012.

Consiliul local al comunei Sandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primarul comunei Sandra si a raportului compartimentului de specialitate prin care propune Consiliului local al comunei Sandra, judetul Timis, emiterea unei hotararii privind reducerea nivelurilor impozabile,  impozitele si taxele locale in comuna Sandra stabilite pentru anul 2013 la nivelul taxelor din 2012;

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21 din 9 ianuarie 2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozotelor si taxelor locale ;

Vazand si prevederile  Hotararii Guvernului Romaniei nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 ;

Vazand si Hotararea consiliului local Sandra nr. 53/19.11.2012;

In baza prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(1) si (2), lit.b), alin. (4), lit. c) si a art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata:

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba reducerea nivelurilor impozabile,  impozitele si taxele locale in comuna Sandra stabilite pentru anul 2013 la nivelul  impozitelor si taxelor din 2012 stabilite prin Hotararea consiliului local Sandra nr. 53/19.11.2012, potrivit anexei care face parte integranta din  prezenta hotarare.

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Savu Luchian primarul comunei Sandra si compartimentul  impozite si taxe al Primariei comunei Sandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Timis - Directia juridica si contencios administrativ;

- Primarului comunei Sandra;

- Compartiemntul financiar-contabil al Primariei comunei Sandra;

- Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 08  DIN 14.01.2013