Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HCL 9 lista 416

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2013, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001

Consiliul Local al Comunei Sandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul prezentat de domnul Savu Luchian, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2013, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin. 2 din Legea nr.416/2001;

Vazand si raportul compatimentului de specialitate prezentat de doamna Suba Doina prin care propune aprobarea Planului de actiuni;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", art.36 alin.3 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2013, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul Comunei Sandra, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul primar Savu Luchian, domnul viceprimar Nitu Gheorghe şi doamna Suba Doina, inspector in cadrul compartimentului de asistenta sociala al comunei Sandra.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Viceprimarului comunei Sandra;

- Compartimentului de asistenta sociala al comunei Sandra;

-     Prin afişaj, atenţiei publice.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR.   9  DIN 14.01.2013