Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HCL 10 societate

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind constituirea Societăţii Comerciale de interes local EDIL ŞANDRA SRL  avand  asociat unic comuna Şandra

Consiliul Local al Comunei Sandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul prezentat de domnul Savu Luchian, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea constituirii  la nivel local, a unei societati comerciale cu raspundere limitata avand ca si actionar unic comuna Şandra;

Analizand prevederile Legii nr 31/1990, rerepublicata, privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare ;

În considerarea prevederilor art. 35, alin 2 din legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Vazand si prevederile Legii nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art 17, art. 36 alin. 2 lit b, alin. 3 lit. c,  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă constituirea Societăţii Comerciale de interes local EDIL ŞANDRA SRL, conform rezervării denumirii nr.836 din 08.01.2013, eliberate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, având ca asociat unic Comuna Şandra, cu sediul în Şandra, nr.6 , judeţul Timiş, cod fiscal 16513770.

 

Art.2. Se aproba acordarea, cu titlu de împrumut,  in folosinţă gratuită, imobilul situat în Şandra, nr. 30, judeţul Timiş, înscris în C.F. nr. 400321  Şandra, nr. cadastral 132-133,  pentru sediu social.

 

Art.3. Capitalul social total al societăţii este în sumă de 200 lei, din care aportul în numerar în întregime la asociatului unic.

 

Art.4. Activitatea principală a societăţii este, conform codului CAEN: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor  rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

Art.5. Activităţile secundare ale societăţii, vor fi trecute în actul constitutiv al acesteia.

Art.6. Administratorul societăţii este d-nul Nicolin Bogdan, cetatean roman, CNP 1850314352291, domiciliat in localitatea Lovrin nr. 157, identificat prin CI seria TM nr. 723289 eliberat de SPCLEP Sînnicolau Mare.

 

Art.7. Se aprobă Organigrama si Statul de functii a Societăţii Comerciale de interes local EDIL ŞANDRA SRL, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. Se aproba  Actul constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată

“EDIL ŞANDRA, anexa 3 la prezenta hotarare.

 

Art.9. Se împuterniceşte domnul primar Savu Luchian, CNP.  1640115354847 cetăţean român, născut la 15.01.1964,  domiciliat în localitatea Şandra ,  nr. 343, judeţul Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr. 648987, eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 11.02.2008, să reprezinte Comuna Şandra, în vederea întocmiri tuturor actelor pentru înregistrarea societăţii (declaraţii, semnarea actelor constitutive, depunerea capitalului social, etc.)

Art. 10.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;

-     Prin afişaj, atenţiei publice.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR.   10  DIN 14.01.2013