Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 11 plan achizitii

HCL 11 plan achizitii

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

Privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Sandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul prezentat de domnul Savu Luchian, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013;

In conformitate cu prevederile O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Vazand si prevederile art.3 alin.1 lit.a şi art.4 alin.1-3 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", art.36 alin.3 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013 la nivelul Comunei Sandra, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. În măsura în care se vor aloca şi alte sume care să sprijine bugetul local al Comunei Sandra, pe parcursul anului 2013 şi vor fi realizate şi alte achiziţii care nu sunt prevăzute în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013, acestea vor fi cuprinse în Lista.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Compartimentului contabil;

-     Prin afişaj, atenţiei publice.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR.   11  DIN 14.01.2013