Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 12 audit cooperare

HCL 12 audit cooperare

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

 

HOTARARE

privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern, precum şi pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Avand in vedere referatul primarului, d-nul SAVU LUCHIAN, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern, precum şi pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare;

Vazand si Ordinul comun nr. 232/2.477 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al  Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;

In temeiul prevederilor art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Se însuseste modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern, şi pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existentă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Sandra.

(3) În funcţie de necesităţile locale şi modificările legislative primarul comunei este împuternicit să stabilească prin act adiţional la Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1) şi alte activităţi ce se pot realiza prin cooperare împreună cu celelalte comune partenere semnatare. -

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Sandra.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş -

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Filialei Judetene Timiş a Asociatiei Comunelor din România;

- Primarului comunei Sandra;

- Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 12 DIN 21.03.2013