Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 13 Organigrama

HCL 13 Organigrama

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind stabilirea Organigramei şi Statul de Functii

al aparatului propriu de specialitate al Primarului  comunei Şandra

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Vazand referatul dl. Savu Luchian, primarul comunei Şandra, prin care propune aprobarea Organigramei şi Statul de functii   al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Şandra;

Avand in vedere Avizul  privind functiile publice din cadrul aparatului de specialitate emis Agentiei nationale a Functionarilor Publici cu nr. 7311/2013 ;

In conformitate cu Ordinului Administratiei Publice nr. 4040/2012 ordin pentru aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor publici precum si a modalitatii de transmitere a aceastora;

In conformitate cu prevederile  Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

In conformitate cu prevederile  Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

Potrivit Legii nr. 285/2010 privind  salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  – Se aproba Organigrama, şi  Statul de Functii  al aparatului propriu de specialitate al  Primarului comunei Şandra, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, ce se va aplica incepand cu anul 2013.

 

Art. 2. - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Savu Luchian - primarul comunei Şandra.

 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Agentiei Nationale a Functionarilor publici;

- Primarului comunei Şandra;

-     Compartimentelor de specialitate  ala Primariei comunei Şandra;

-      Prin afişaj, atenţiei publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR.   13  DIN 21.03.2013