Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 Hotarare Buget 2013

Hotarare Buget 2013

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al comunei Şandra pe anul 2013.

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primar, prin care propune aprobarea bugetului Consiliului local al comunei Şandra pe anul 2013;

Avand in vedere cifrele estimative ale bugetului pe anul 2013 la capitolul de venituri si cheltuieli, asa cum au fost prezentate detaliat in raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Luand in considerare adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Timis, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica-Compartimentul Buget si Contabilitate Publica precum si adresa Consiliului Judetean Timis, prin care se repartizeaza , comunei Şandra, sume pentru anul 2013;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. (1), a alin. (2), lit. b) si a alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu  modificarile ulterioare ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 5/2013 , legea bugetului de stat pe anul 2013;

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.  1.- Se aproba  bugetul Consiliului Local al Comunei Şandra pe anul 2013 dupa cum urmeaza:

I.VENITURI                                                                           5.268.400 lei;

-impozit din trasferul proprietatilor    030218                                         12.000;

-cote defalcate din imp. pe venit            040201                                       659.900;

-sume alocate de Cons. Jud. Timis        040204                                       812.000;

-alte impozite pe venit                        050250                                       433.000;

-impozit pe cladiri pers. fiz. şi jurid        070201                                       694.000;

-impozit pe teren pers. fiz.şi jur. 070202                                        333.000;

-impozit pe teren extravilan                   07020203                                   294.000;

-taxe jud. de timbru                              070203                                           7.000;

-sume def. TVA ch. descentraliz           110202                                       1.035.000;

-sume def. TVA echilibrare                   110206                                        256.000;

-taxa hoteliera                                     120207                                            2.000;

-taxa mijl.transp.pers.fiz. şi jur.  160202                                        224.000;

-taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizati 16.02.03             20.000;

-taxa pentru utilizarea bunurilor  160250                                       500;

-alte impozite şi taxe                           180250                              276.000;

-venituri din concesiuni şi închirieri         300205                                          185.000;

-taxe extrajudiciare de timbru                340202                                              5.000;

-venit.din amenzi si alte sanct.    350201                                           135.000;

-venit.din vanzarea locuintelor  390203                                             26.000;

-venit din vanzarea bunurilor d.privat 390207                                  149.000;

-ajutor incalzire locuinte                     420234                                              4.000;

II.CHELTUIELI                                                                                    5.335.000  lei;

ADMINISTRATIE PUBLICA                      24510200                      1.165.100 lei;

-cheltuieli de personal                                                                     415.100;

-cheltuieli materiale                                                                          600.000;

-cheltuieli de capital                                                                       150.000;

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                                                                                                                                         24610200                             181.800  lei;

-cheltuieli de personal                                                                       22.800;

-cheltuieli materiale                                                                           159.000;

INVATAMANT                                        24650200                            1.171.000 lei;

-cheltuieli de personal                                                                     863.000;

-cheltuieli materiale                                                                         251.000;

-burse                                                                                                7.000

-investiti                                                                                           50.000

CULTURA                                         24670200                                     748.600 lei;

-cheltuieli de personal                                                                       19.600;

-cheltuieli materiale                                                                          229.000;

-cheltuieli de capital                                                                       500.000.

ASISTENTA SOCIALA                    24680200                                   173.000 lei;

-cheltuieli de personal                                                                     69.000;

-ajutoare sociale                                                                          104.000;

GOSPODARIE COMUNALA         24700200                                   1.242.500 lei;

-cheltuieli de personal                                                                      41.500;

-cheltuieli materiale                                                                         371.000;

-cheltuieli de capital                                                                        830.000;

PROTECŢIA MEDIULUI                24740200                                  155.000 lei;

-cheltuieli materiale                                                                       155.000;

TRANSPORTURI                             24840200                                     498.000 lei;

-cheltuieli materiale                                                                         269.000;

-cheltuieli de capital                                                                        229.000

BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENŢII

I.VENITURI                                                                             4.000.  lei;

-venituri din utilizarea pasunilor comunale   301009 4.000 ;

II.CHELTUIELI                                                                     4.000 lei;

AGRICULTURA                                      24831000                4.000  lei;

-cheltuieli materiale                                                                      4.000.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Savu Luchian, primarul comunei Şandra si compartimentul financiar contabil al primariei comunei Şandra.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

- Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Finantelor Publice Timis;

- Consiliului Judeţean Timiş;

- Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

- Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

STRAUT  CIPRIAN LOREDAN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR.  14 DIN 02.04.2013