Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TAXE SI IMPOZITE 2016

Impozite şi taxe locale, alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna Şandra, începând cu anul 2016

 

 

Taxe si impozite pentru anul 2016     click aici pentru download

 

 

T A B L O U L

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate

acestora aplicabile în Comuna Şandra, începând cu anul

2016

1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI

A. VALORILE IMPOZABILE în cazul PERSOANELOR FIZICE

Art.1

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2-

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

 

0

1

2

 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.000

600

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

 

D. Cădire-anexă  pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D.

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D.

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

(3) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(4) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (1)-(2) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

(5) Se aprobă rangul pentru localitatea Şandra ca fiind IV, iar pentru Uihei V.

 

REDUCEREA VALORII IMPOZABILE A CLĂDIRII AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ÎN FUNCŢIE DE ANUL TERMINĂRII ACESTEIA

 

Art. 2

(1) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor art.1 alin.1-4, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 

a) pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă cu 50%.

 

b) pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă cu 30%

 

c) pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă cu 10%.

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE

AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

Art. 3

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.1.

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE MIXTĂ

AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

Art. 4

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art.1 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosita în scop nerezidential, conform art. 3.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.3.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.1;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 3.

 

 

B. VALORILE IMPOZABILE în cazul PERSOANELOR JURIDICE

Art. 5

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin.(2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxă pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin.(1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

PLATA IMPOZITULUI/TAXEI

 

Art. 6

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin.(2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 

 

2. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN

 

CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN

 

Art. 7

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

-lei/ha-

0

I

II

III

IV

V

A

8282-20706

6878-17194

6042-15106

5236-13090

711

569

B

6878-17194

5199-12998

4215-10538

3558-8894

569

427

C

5199-12998

3558-8894

2668-6670

1690-4226

427

284

D

3558-8894

1690-4226

1410-3526

984-2439

278

142

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

– ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA CU CONSTRUCŢII –

 

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Zona

- lei/ha -

 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

1.

Teren arabil

28

21

19

15

 

2.

Păşune

21

19

15

13

 

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

 

4.

Vie

46

35

28

19

 

5.

Livadă

53

46

35

28

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

 

7.

Teren cu ape

15

13

8

0

 

8.

Drumuri şi căi ferate

0

0

0

0

 

9.

Teren neproductiv

0

0

0

0

 

(5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

(6) Ca excepţie de la prevederile alin.(2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin.(7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a).

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.1 alin. (4):

 

IMPOZITUL/TAXA PE TRENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

 

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozit

- lei -

 

0

1

2

 

1.

Teren cu construcţii

31

 

2.

Arabil

50

 

3.

Păşune

28

 

4.

Fâneaţă

28

 

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1.

55

 

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

 

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.

56

 

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

 

7.

Pădure sau  alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

16

 

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol  de protecţie

0

 

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

 

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

 

9.

Drumuri şi căi ferate

0

 

10.

Teren neproductiv

0

 

(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

 

PLATA IMPOZITULUI ŞI A TAXEI PE TEREN

 

Art. 8

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin.(2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 

3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Art. 9

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 

 

CALCULUL IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Art. 10

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

I. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

VEHICULE ÎNMATRICULATE

 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

 

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

 

9. Tractoare înmatriculate

18

 

VEHICULE ÎNREGISTRATE

 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

 

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

 

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

150 lei/an

 

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată

egală sau mai mare de 12 tone.

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (lei/an)

 

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de

suspensie  pentru axele motoare

 

I.

2 (două) axe

 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

 

5. Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

 

II.

3 (trei) axe

 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

 

7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

 

III.

4 (patru) axe

 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

 

6. Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

 

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (lei/an)

 

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de

suspensie  pentru axele motoare

 

I.

2 + 1 axe

 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

 

9. Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

 

II.

2 + 2 axe

 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

 

9. Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

 

III.

2 + 3 axe

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

 

3. Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

 

IV.

3 + 2 axe

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

 

4. Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

 

V.

3 + 3 axe

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

 

4. Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin.(6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Remorci, semiremorci sau rulote

 

Masa totală maximă autorizată

Impozitul

- în lei -

 

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

 

d. Peste 5 tone

64

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport pe apă

 

Mijloace de transport pe apă

Impozitul                                                                                                                                                                  - în lei -

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

 

3. Bărci cu motor

210

 

4. Nave de sport şi agrement

560

 

5. Scutere de apă

210

 

6. Remorchere şi împingătoare:

X

 

a) Până la 500 CP inclusiv

559

 

b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

909

 

c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1.398

 

d) Peste 4.000 CP

2.237

 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

182

 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

 

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

182

 

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv

280

 

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

490

 

PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Art.11

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,

AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

Art.12

Reguli generale :

Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionata în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

 

  1. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE

ŞI A ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII

 

Art.13

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

- lei -

 

a) până la 150 m2, inclusiv

6

 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

14

 

f) peste 1.000 m2

14+0,01  leu/m2

pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei initiale.

 

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei.

 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

 

(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei.

 

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 

(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(12) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de  8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(13) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei, pentru fiecare racord.

(14) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 9 lei.

 

(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, se stabileşte în sumă de 13 lei pentru persoane fizice şi 24 lei pentru persoane juridice.

B. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

Art. 14

 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei.

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi este de 80 lei.

(3) Persoanele a căror activitate se încadreaza în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;

b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

 

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Art. 15

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

(3) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind de 2% .

Art.16

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 15, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei ;

 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.

Art.17

(1) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 18 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Art. 19 - Scutiri

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Art. 20 - Plata impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

7. TAXE SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE

Art. 21 - Taxe speciale

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1%, la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare.

 

Art. 22 - Alte taxe locale

(1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.

(2) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de 32 lei.

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Cuantum

1.

Taxă specială pentru eliberarea de copii după documentele din arhiva Primăriei

7 lei/pagină – o fată A4

2.

Taxă specială pentru serviciul de alimentare cu apă contorizat

1,5 lei/

3.

Taxă specială pentru serviciul de alimentare cu apă în sistem pauşal necontorizat

100 lei/an/persoană

Taxă specială pentru serviciul de alimentare cu apă în sistem pauşal stradal

50 lei/an/persoană

4.

Taxă specială pentru montarea apometrului

PF - 40 lei

PJ - 50 lei

5.

Taxă specială PSI PF

25 lei/an/gospodărie

Taxă specială PSI PJ

60 lei/an/gospodărie

6.

Taxă specială pentru colectarea gunoiului menajer

O singură persoană

 

80 lei/an/gospodărie

Mai mult de o persoană

150 lei/an/gospodărie

7.

Taxă specială de mediu

250 lei/an

8.

Taxă specială pentru concesionare teren intravilan

PF

0,7 lei /

PJ

1,7 lei /

9.

Taxă specială pentru închiriere teren intravilan

0,006 lei / /luna

10.

Taxă specială pentru închiriere teren pentru terase

0,7 lei / /luna

11.

Taxă specială aferentă închirierii Căminului Cultural Şandra

72 de ore

24 de ore

600 lei

250 lei

12.

Taxă specială pentru copiere/tipărire acte (A4)

0,5 lei/pagină

13.

Taxă specială pentru legalizare documente

7 lei

14.

Taxă specială pentru comerţ stradal

Ambulant

Din autovehicul

La masă

7 lei/zi

13 lei/zi

3 lei/zi/masă

15.

Taxă specială pentru închiriere teren bază sportivă (Şandra sau Uihei)

35 lei/ora

16.

Taxă specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei

120 lei/căsătorie

17.

Taxă înscriere remorci, tractoare, căruţe, mopede

35 lei

8. ALTE DISPOZIŢII COMUNE

Art. 23 - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale

(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevazute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art.494 alin.(10) lit.b) şi c).

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin.(1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin.(7) au caracter individual.

9. SCUTIRII

Art. 24

(1) Se aprobă acordarea de scutiri sau reducere de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/ taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxei pentru eliberarea ertificatelor, avizelor şi autorizaţilor, persoanelor prevăzute la art. 456, 464, 469, 476, 479, 485, 487 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Scutirile se acordă :

- pe baza cererii însoţită de documente justificative ;

(3) Actele necesare acordării de facilităţi fiscale persoanelor prevăzute la art.24 alin.1 sunt :

-  copie a C.I sau certificatului de naştere ;

- copii ale actelor de proprietate pentru clădirea de domiciliu, a terenurilor, precum şi a mijlocului de transport pentru care se doreşte scutirea;

- copii a deciziilor, decretelor, legitimaţiilor sau hotărârilor, după caz, pentru persoanele încadrate conform O.G. nr. 82/2006, Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 341/2004, precum şi a veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

- copii ale cetificatelor de încadrare a persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

În cazul în care, persoanele beneficiare nu se mai încadrează în criteriile enumerate mai sus, în cel mult 30 de zile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impozitelor.