Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lista 416


 

 

ROMANIA                                                                           

    JUDETUL TIMIS                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                            

                    ŞANDRA

 

 HOTARARE

 

Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2011, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001

 

 

            Consiliul Local al Comunei Sandra, judeţul Timiş;

Avand in vedere referatul prezentat de domnul Paul Nicu, primar al Comunei Sandra, prin care se propune consiliului local aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2011, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin. 2 din Legea nr.416/2001;

Vazand si raportul compatimentului de specialitate prezentat de doamna Suba Doina prin care propune aprobarea Planului de actiuni;

            In conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", art.36 alin.3 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2011, acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul Comunei Sandra, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul primar Paul Nicu, domnul viceprimar Savu Luchian şi doamna Suba Doina, referent superior in cadrul compartimentului de asistenta sociala al comunei Sandra.

 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunica :

-        Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Şandra;

-        Viceprimarului comunei Sandra;

-        Compartimentului de asistenta sociala al comunei Sandra;

           -     Prin afişaj, atenţiei publice.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            SAVU LUCHIAN                                       CONTRESEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR

                                         MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

 NR. 1  DIN 26.01.2011