Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Impozite si taxe

      


   

 ROMANIA                                                                  

                          JUDETUL TIMIS                                                      

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                                 SANDRA         

 

    HOTARARE

 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 81/24.11.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sandra, judetul Timis,

pentru anul 2011.

 

Consiliul local al comunei Sandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primarul comunei Sandra si a raportului compartimentului de specialitate prin care propune Consiliului local al comunei Sandra, judetul Timis, emiterea unei hotararii privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 81/24.11.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sandra, judetul Timis, pentru anul 2011;

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata ;

Vazand si prevederile  Hotararii Guvernului Romaniei nr.1514/2010 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2011 ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(1) si (2), lit.b), alin. (4), lit. c) si a art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata:

 

HOTARASTE:

 

Art.1. – Se aproba modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 81/24.11.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sandra, judetul Timis, pentru anul 2011 prin introducerea unor taxe dupa cum urmeaza :

-taxa pentru divort                  100 lei ;

-taxa de mediu                        200 lei ;

-in gospodariile unde locuieste o singura persoana se achita jumatate din taxa de salubritate respectiv 60 lei/an.

 

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Sandra si compartimentul  de specialitate al Primariei comunei Sandra. 

 

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-        Institutiei Prefectului judetului Timis - Directia juridica si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Sandra;

-        Compartiemntul financiar-contabil al Primariei comunei Sandra;

-        Se va afisa.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            SAVU LUCHIAN                                       CONTRESEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR

                                         MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

 

 NR. 2 DIN 26.01.2011