Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Curatenia Localitatilor

Curatenia Localitatilor


 

 

    ROMANIA                                                                                                

 JUDETUL TIMIS 

 CONSILIUL LOCAL AL

 COMUNEI ŞANDRA

 

HOTARARE

 

privind stabilirea unor obligaţii ale  agentilor economici, institutiilor si

cetatenilor în gospodarirea, intretinerea si curatenia

localitatilor Şandra şi Uihei pentru anul 2011.

 

            Consiliul local aş comunei Şandra, judeţul Timiş;

            Avand în vedere referatul primarului, d-nul Paul Nicu, cu privire la stabilirea obligaţiilor agentilor  economici, institutiilor si cetatenilor in gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatilor ţinand cont de necesitatea imbunatatirii implicării active a institutiilor, societăţilor si a cetatenilor in gospodaria localitatiilor Şandra şi Uihei pentru anul 2011;

Având în vedere  prevederile Legii  nr.137/1995-legea protectiei mediului,  Legea nr.107/1996-legea apelor, H.G nr.314/1998 si H.G nr.948/1999 privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute in Legea protectiei mediului, respectiv in Legea apelor, cu modificările ulterioare;

Potrivit  Ordonanţei nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al  contraventiilor, cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor  Legii  nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare:

 

Hotarăşte :

 

            Art.1.Obligatiile agentiilor economici si a institutiilor

 

a)                      Sa intretina in stare corespunzatoare cladirile in care isi desfasoara activitatea sau le au in adiministrare ori in proprietate, sa asigure spalarea geamurilor si vitrinelor, inlocuirea celor sparte, inclocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, intretinerea firmelor ;

b)                     Sa asigure imprejmuirea corespunzatoare a imoblilelor, intretinerea si varuirea pomilor ingrijirea florilor si a spatiilor verzi si a cailor de acces din incinte ;

c)                      Sa asigure conditii de igiena prin operatii de curatenie, dezinfectie si deratizare a imobilelor ;

d)                     Sa asigure curatenia strazilor si trotuarelor din jurul incintelor, a spatiilor verzi si a plantatiilor existente. Iarna sa curete zapada de pe trotuare, sa asigure o circulatie normala pietonilor.

e)                      Sa pastreze curatenia si ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea gunoiului menajer, stradal si de materiale refolosibile. Scoaterea gunoiului, pentru a se putea ridica, să se facă la ora 80:00.

f)                      Societatile comerciale care isi desfasoara activitatea pe raza comunei sunt obligate sa isi amplaseze la fiecare intrare din strada un cos de dimensiuni reduse pentru ambalaje si tigari.

g)                     Este interzisa depozitarea de catre societatile comerciale, alte unitati si institutii a gunoaielor sau a rezidurilor provenite din procesul de productie in alte locuri decat pe rampele de gunoi anume stabilite si amenajate in acest scop.

h)                     Este interzisa depozitarea rezidurilor stradale, chiar temporar, liber pe strada, trotuar sau locuri virane.

i)                       Organele de conducere din toate unitatile de invatamant de pe raza comunei vor organiza actiuni educative pentru formarea la elevi a respectului pentru mentinerea starii de curatenie a localitatii, folosirea in mod civilizat a dotarilor sociale si edilitar-gospodaresti si atragerea lor la activitati de igienizare a localitatilor.

 

ART.2. Societatile comerciale, agentii economici si persoanele particulare autorizate sa execute lucrari de constructii, de reparatii si demolari la cladiri,de instalatii tehnico-sanitare sau intretinere a acestora au urmatoarele obligatii:

 

a)                      Sa ia masuri de curatenie si intretinere corespunzatoare in zona de constructie inclusive a partilor din calea publica care sunt cuprinse in incinta acesteia.

b)                     Sa depoziteze in ordine toate materialele aprovizionate inclusive cele rezultate din demolare sau sapaturi in interiorul incintelor.

c)                      Sa degajeze de indata zonele de lucru de pamant, moloz si alte reziduri de la lucrarile respective si a le transporte  la locurile stabilite de catre primaria comunei Sandra.

d)                     Sa asigure curatenia  vehiculelor la iesirea din zona construibila din statiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdari caile publice prin imprastierea incarcaturii cu praf, noroi sau alte reziduri care se afla pe vehicule

e)                      Sa amenajeze drumul de acces in interiorul santierului si pana la strada, inainte de inceperea constructiei pentru a se evita murdarirea strazilor.

f)                      Sa obtina aprobarea si sa respecte conditiile date de consiliul local al comunei Şandra privind inchiderea si ocuparea strazilor cu materiale, in vederea executarii unor lucrari de constructie si sa nu depoziteze pamant, moloz, betoane si resturi de materiale pe raza comunei fara aprobare.

 

    ART.3.Obligatiile asociatiilor de locatari si a cetatenilor:

a)              Asociatiile de locatari şi toti cetatenii au obligatia sa execute lucrarile de intretinere, reparare şi curăţenie a locuintelor, anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora.

b)          Sa asigure zugravirea si vopsirea partilor exterioare a cladirilor, inlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate precum si efectuarea celorlalte lucrari de reparatii de la fatadele locuintelor.

c)         Sa ingrijeasca pomii, florile si alte plantatii din jurul imobilelor.

d)         Sa asigure intretinerea si curatenia drumurilor, trotuarelor, rigolelor si santurilor de scurgere a apei, a podurilor, podetelor, ,sa indeparteze zapada din dreptul imobilelor in care locuiesc. La solicitarea primariei comunei Şandra, sa participle la actiunile organizate pentru amenajarea si curatirea rigolelor, canalelor si santurilor, podurilor si podetelor pentru evitarea inundatiilor si stagnarii apelor.

e)                       Sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri de agrement si  locuri publice.

f)                        Sa pastreze in buna stare de folosinta si sa nu degradeze cosurile de hartii, bancile, indicatoarele, panourile de afisaj, cabinele telefonice si alte asemenea dotari amplasate pe strazi,precum si in alte locuri publice.

g)                       Este strict interzisa depozitarea materialelor de construcţii  si a ambalajelor de orice fel, a utilajelor agricole, a camioanelor, remorcilor si masinilor chiar si temporar pe spatiile din fata imobilelor, pe domeniul public.

 

ART.4.Alte obligatii comune ale persoanelor juridice si fizice:

a)               Să nu arunce gunoiul sau alte resturi pe domeniul public sau privat fiind obligati sa apeleze la serviciile existent la nivelul comunei Sandra.

b)               Sa nu foloseasca rigole sau canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu continut toxic.

c)               Sa respecte restrictiile in folosirea apelor si alte masuri, stabilite pentru perioadele de seceta, ape mari sau calamitati

d)               Este interzisa plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor fără acordul consiliului local şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

e)               Sa participe la actiunile de aparare impotriva inundatiilor, de combatere a secetei sau a altor calamitati naturale.

f)                Sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in zonele umede, deseuri de orice fel si sa nu introduca in acestea  alte substante periculoase sau persticide.

g)               Este interzisa arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau a vegetatiei ierboase fara autorizatie din partea autoritatii competente pentru protectia mediului precum si arderea plasticului, hartiei sau a altor resturi.

h)               Sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

i)                Sa depoziteze animalele moarte in locurile stabilite de catre primaria comunei Sandra.

j)                Este interzisă tranzitarea păşunii cu orice mijloace de transport existente, tranzitare care determină distrugerea păşunii, precum şi depozitarea jurajelor pentru animale pe păşune.

k)               Este interzisă folosirea apei potabile în alt scop decât pentru uz casnic.

 

ART.5. Pentru depozitarea materialelor de orice fel rezultate din demolari si alte lucrari,se stabilesc locuri special de catre primaria comunei Sandra.

 

ART.6. Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezenta hotarare constituie contraventie,  daca faptele nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza conform prevederilor cuprinse in art.7 din prezenta hotarare.

 

ART.7. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la faptele cuprinse in art. 1, 2, 3 şi 4 din prezenta hotarare se face de catre primar, viceprimar, de catre alte persoanele imputernicite in acest scop, precum si de organele de politie.

            Cuantumul amenzilor pentru contraventiile savarsite se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local.

            Pentru anul 2011 amenzile sunt dupa cum urmeaza:

            Contraventiile la faptele prevazute la art.1 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1000 lei;

Contraventiile la faptele prevazute la art. 2 se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 2000 lei;

            Contraventiile  la faptele prevazute la art. 3 şi 4 se sancţionează cu amendă cuprinsă între  100 şi 1000 lei.

 

ART.8. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei nr.2/2001, cu modificarile ulterioare, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

ART.9. Primaria comunei va actiona pentru participarea efectiva a tuturor cetatenilor, unitatilor economice, institutiilor si asociatilor de locatari la realizarea lucrarilor de curatenie a localitatilor, gospodarirea apelor si protectia mediului.

 

ART.10.Primaria va populariza in randul cetatenilor din comuna prezenta hotarare cat si celelalte acte normative din domeniu prin toate mijloacele de informare de care dispune.

 

ART.11. De la data emiterii prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea consiliului local Şandra cu nr. 18 din 08.09.2008 precum şi orice alte prevederi din conţinutul Hotarârulor consiliului local care contravin prezentei hotarâri.

 

ART.12.Prezenta hotarare se comunica:

- Instituţiei Prefectului-Direcţia juridică şi contencios administrative;

- Postului de poliţie Şandra;

- Primarului comunei Şandra;

- Se va afişa.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            SAVU LUCHIAN                                       CONTRESEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR

                                         MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

 

 

 

NR. 3  DIN 26.01.2011