Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Hotarare buget 2011

Hotarare buget 2011


 

 

   ROMANIA                                                                  

 JUDETUL TIMIS     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                      ŞANDRA  

 

HOTARARE

 

 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al comunei Şandra pe anul 2011.

 

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea bugetului Consiliului local al comunei Şandra pe anul 2011;

Avand in vedere cifrele estimative ale bugetului pe anul 2011 la capitolul de venituri si cheltuieli, asa cum au fost prezentate detaliat in raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Şandra, ce a stat la baza proiectului de hotarare ;

Luand in considerare adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Timis, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica-Compartimentul Buget si Contabilitate Publica precum si adresa Consiliului Judetean Timis, prin care se repartizeaza , comunei Şandra, sume pentru anul 20101;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. (1), a alin. (2), lit. b) si a alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu  modificarile ulterioare ;

Vazand si  prevederile  din Legea nr. 286/2010 , legea bugetului de stat pe anul 2011; 

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

            Art.  1.- Se aproba  bugetul Consiliului Local al Comunei Şandra pe anul 2011 dupa cum urmeaza:

 

            I.VENITURI                                                                           4.320.150  lei;

-impozit din trasferul proprietatilor    030218                                         13.000;

-cote defalcate din imp. pe venit       040201                                        885.733;

-sume alocate de Cons. Jud. Timis    040204                                        813.000;

-alte impozite pe venit                        050250                                          16.000;

-impozit pe cladiri pers. fiz. şi jurid  070201                                        383.037;

-impozit pe teren pers. fiz.şi jur.       070202                                        341.953;

-impozit pe teren extravilan               07020203                                   288.284;

-taxe jud. de timbru                            070203                                               500;

-sume def. TVA ch. descentraliz       110202                                        904.000;

-sume def.TVA drumuri                     110205                                          40.000;

-sume def. TVA echilibrare               110206                                        229.000;

-taxa hoteliera                                     120207                                            2.000;

-taxa mijl.transp.pers.fiz. şi jur.        160202                                        181.827;

-alte impozite şi taxe                           180250                                       248.000;

-venituri din concesiuni şi închirieri 300205                                       211.200;

-taxe extrajudiciare de timbru                       340202                                            5.800;

-venit.din amenzi si alte sanct.          350201                                             29.600;

-venit.din vanzarea locuintelor          390203                                           139.000;

-ajutor incalzire locuinte                     420234                                             15.500;

 

II.CHELTUIELI                                                                                    4.320.150  lei;

 

ADMINISTRATIE PUBLICA                       24510200                        1.059.104 lei;

            -cheltuieli de personal                                                                                  342.104;

            -cheltuieli materiale                                                                        536.000;  

            -cheltuieli de capital                                                                         181.000;

 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                                                                                                                                          24610200                             174,000  lei;

            -cheltuieli de personal                                                                                73.000;

            -cheltuieli materiale                                                                    101.000;                                                                      

INVATAMANT                                        24650200                              1.069.600 lei;

            -cheltuieli de personal                                                                    806.000;

            -cheltuieli materiale                                                                       110.500;

            -burse                                                                                                  3.100. 

CULTURA                                         24670200                                     390.300 lei;

            -cheltuieli de personal                                                                                 15.000;

            -cheltuieli materiale                                                                      155.300;

            -cheltuieli de capital                                                                       220.000.

 

ASISTENTA SOCIALA                   24680200                                   137.146 lei;

-cheltuieli de personal                                                                              73.896;

-ajutoare sociale                                                                            63.250;

 

GOSPODARIE COMUNALA         24700200                                    655.000 lei;

            -cheltuieli de personal                                                                                65.000;

            -cheltuieli materiale                                                                      373.000;

            -cheltuieli de capital                                                                     217.000;

 

PROTECŢIA MEDIULUI                24740200                                  145.000 lei;

-cheltuieli materiale                                                                    80.000;

-alte tranferuri                                                                              65.000;

              

TRANSPORTURI                             24840200                                     690.000  lei;

            -cheltuieli materiale                                                                      70.000;

            -cheltuieli de capital                                                                    620.000  

 

BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENŢII

I.VENITURI                                                                             12.500 lei;

-venituri din utilizarea pasunilor comunale   301009                             12.500 ;

 

II.CHELTUIELI                                                                      12.500 lei;

 

 

AGRICULTURA                                      24831000                12.500  lei;

            -cheltuieli materiale                                                                  12.500.        

 

                       

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul financiar contabil al primariei comunei Şandra.

 

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

-        Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-        Primarului comunei Şandra;

-        Finantelor Publice Timis;

-        Consiliului Judeţean Timiş;

-        Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-        Se va afisa.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            TODORESCU VICTORIA                           CONTRESEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR

                                         MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

 

 

 

 

 NR. 4  DIN 18.02.2011