Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

BULETIN INFORMATIV

Publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public

 

Conform ART.5,alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,autoritatile si institutile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:

a)Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

b) Structura organizatorica ,atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice:

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:

e) Audiente:

f) Sursele financiare,bugetul si bilantul contabil:

g) Programe si strategii proprii:

h) Lista cuprinzand documentele de interes public:

– actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

-structura organizatorica ,atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

-numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

-coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,respective:denumirea,sediul,numerele de telefon,fax,adresa de e-mail si adresa paginii de internet

-sursele financiare,bugetul si bilantul contabil

-programele si strategiile proprii

– lista cuprinzand documentele de interes public

-lista cuprinzand categoriile de documente produse si gestionate potrivit legii

-modalitatiile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

ART. 21

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

    (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

    ART. 22

    (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

    (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.

    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

    (5) Atât plângerea, cât si recursul se judeca în instanta, în procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.